English
Albanian
Armenian
Bulgarian
Catalan
Croatian
Danish
Dutch
Finnish
French
Georgian
German
Greek
Hungarian
Italian
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Norwegian
Portuguese
Romanian
Russian
Sami : Lule sami
Sami : North sami
Sami : South sami
Scientific names
Serbian
Swedish
Ukrainian

BirdID

Nord University

This page is no longer in use. Please go to https://www.natureid.no/bird/online-courses/